Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Balada o objektívnej zodpovednosti

Objektívna zodpovednosť je pojem, ktorý už roky veľmi dobre poznáte. Teraz by ste mali zvýšiť pozornosť, prichádzajú veľké zmeny, nakoľko sa týkajú aj parkovacej politiky.

Podstata objektívnej zodpovednosti doteraz spočívala v tom, že priestupca pri páchaní vybraného druhu priestupku v cestnej premávke nemusel byť zastavený hliadkou štátnej polície bezprostredne po spáchaní, ale sankcia za správny delikt bola zaslaná držiteľovi vozidla uvedeného v evidencii. Od 1. mája 2021 sa v tejto oblasti rozšírili právomoci obcí, a teda prenesene aj obecných polícií.

Statická doprava

Parkovanie trápi nejedného vodiča naprieč celým Slovenskom. Obce intenzívne pripravujú rôznorodé parkovacie politiky, ktoré v podstate zaťažia vrecká motoristov, a parkovacích miest, prípadne nových parkovacích možností nepribúda a ak aj áno, tak veľmi pozvoľne. Som toho názoru, že by bolo vhodné najprv realizovať praktické riešenia a potom si za to nechať platiť. Realita je taká, že obce síce prenajímajú časť roky postavenej cesty alebo inej spevnenej plochy po novom určenej na parkovanie za nemalý poplatok, často však nevedia zabezpečiť prípadný odťah neoprávnene parkujúceho vozidla a len založia papuču prostredníctvom obecnej polície. Štátna polícia v mnohých prípadoch tiež nemôže vyrozumieť „priestupcu“, keďže ani samotné potrebné dopravné značenie nie je dostatočné alebo jednoznačné, a tak skutok nie je možné riešiť v rámci subjektívnej zodpovednosti. Povedzme si však na rovinu, inštitút objektívnej zodpovednosti je v podstate len represívnym nástrojom, ktorý počíta s tým, že ľudia si dajú možno väčší pozor na nesprávne parkovanie.

Nový bič na parkujúcich?

Policajný zbor SR nemá sily na to, aby stíhal riešiť a kontrolovať aj tento problém v doprave. Tak múdre hlavy vymysleli, že obce, resp. obecné polície budú môcť okrem blokového konania riešiť delikty aj v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti a to za nesprávne parkovanie vyplývajúce z dopravného značenia, resp. zo zákona v zmysle § 25 Z. č. 8/2009 o cestnej premávke. Uhradené pevne stanovené sankcie (198 eur, resp. 78 eur, s možnosťou tretinovej zľavy v prípade včasnej úhrady) sa stanú príjmom obce, rovnako tak aj prípadné trovy konania. A v tom vidí veľa volených zástupcov obcí zaujímavý a nie malý príjem do obecnej kasy. Preto sa všemožne usilujú o to, aby sa vytvorili nové zóny s regulovaným parkovaním, alebo sa osadili aspoň dopravné značenia, ktoré zakazujú parkovať. Lenže ono to nie je také jednoduché, ako si mnohí myslia. Problém môže spočívať už v samotnom banálnom obstaraní technických prostriedkov na zaznamenanie správneho deliktu, keďže ako podklad sa nepoužije dôkaz, ktorý bol zaznamenaný inými než technickými prostriedkami, ktoré využíva alebo používa obec alebo obecná polícia. Ďalším problémom môže byť aj nedostatok školeného personálu, ktorý musí ovládať a mať prístup do evidencií súvisiacich s vozidlami či do evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel. Takže budú potrebné aspoň školenia. Navyše to nemôže robiť každý, keďže práca s evidenciami bezprostredne súvisí s ochranou osobných údajov, a teda sa musí eliminovať zneužitie právomoci verejného činiteľa. Dokumentácia správneho deliktu tiež vyžaduje určité znalosti a nesprávne zadokumentovanie v podstate znamená to, že vec kompetentné orgány odložia a celá snaha vyjde navnivoč.

Postup letom-svetom

Obce držiteľovi vozidla zašlú rozkaz (vždy aj s dôkazom o porušení povinnosti alebo uvedie spôsob, akým sa môže s dôkazom oboznámiť) s poučením o povinnosti zaplatiť sankciu (2/3 do 15 dní) alebo možnosť podať odpor. Ak sa rozhodne držiteľ podať odpor, skúma sa skutok. Správny orgán môže odpor odmietnuť alebo samotný zaslaný rozkaz zruší. Konanie o podanom odpore realizuje obec alebo obec prostredníctvom obecnej polície. Proti rozhodnutiu o správnom delikte, ktorým je držiteľovi vozidla uložená pokuta (nie  prvý rozkaz, ale teraz rozhodnutie o správnom delikte, ktorým je uložená pokuta držiteľovi vozidla po podaní odporu), možno podať ešte odvolanie. Odvolacím správnym orgánom je príslušný krajský dopravný inšpektorát krajského riaditeľstva Policajného zboru (KDI). O uvedenej možnosti musí byť účastník konania poučený v rozhodnutí. Navyše na KDI musí prísť kompletný spis v originálnej podobe vrátane jeho doplnenia, ak je napr. namietaná neplatnosť dopravného značenia. Tiež musí byť obsahom aj zhrnutie doterajšieho konania zo strany obce a iné potrebné predpísané náležitosti. Problém môže nastať vtedy, keď bude niečo chýbať a odvolací orgán nebude mať dostatok podkladov, ale tiež vtedy, ak bude veľa odvolaní. Príslušné krajské dopravné inšpektoráty jednoducho nebudú stíhať, keďže personálne stavy im pravdepodobne s pribúdajúcou agendou neposilnia. Mimochodom, stále platí, že držiteľ vozidla môže po doručení rozkazu udať vodiča, lebo subjektívna zodpovednosť má pred objektívnou prednosť.

L.Ď. Nicholsonová + Cyklokoalícia – Petícia za viac statických radarov má už tisícky podpisov!

Diskriminácia našincov?

Cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky sa neuplatňuje na parkovacie delikty. To znamená, že orgány pri autách registrovaných v zahraničí skôr využijú osadenie papuče a následné blokové konanie na mieste, ktoré môže byť pre priestupcu často prívetivejšie z pohľadu výšky sankcie, keďže orgány môžu prihliadať na rôzne okolnosti. A tam, kde nie sú obecné polície alebo nemajú papuče, tak to jednoducho nikto nebude riešiť.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov