Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Kontakt

Adresa redakcie
Tallerova 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 52 96 25 50, fax: +421 2 52 96 25 53
E-mail: automagazin@automagazin.sk
Individuálne e-mailové adresy v štruktúre
priezvisko@automagazin.sk

Vydavateľ a šéfredaktor
Ing. Ivan Mičko
+421 903 72 35 32
micko@automagazin.sk

Výkonný šéfredaktor
Ing. Peter Varga
varga@automagazin.sk
+421 903 36 74 34

Redaktori
Ľuboš Kašický, Ing. Dalibor Klíma, Ing. arch. Ivan Matúška, Mgr. Juraj Paška, Daniel Balucha

Inzercia/ Marketing a PR
Bc. Daniel Balucha +421 911 370 440
balucha@automagazin.sk
Ing. Lucia Peťko Holotová +421 907 63 60 02
petko@automagazin.sk
Mgr. Karol Provazník +421 903 25 13 67
provaznik@automagazin.sk

Webeditor
JUDr. Marek Pauco

Grafická úprava a layout magazínu
Mgr. art. Ondrej Eliáš,
Ing. Michal Poracký, ArtD.

Vydavateľ
ALBATROS GROUP, s. r. o.
IČO 35 861 088

Riaditeľka
Mgr. Táňa Gundová

Finančná riaditeľka
Ing. Lucia Jurových

Vo vydavateľstve vychádza aj
Golf, Atrium

Tlač
NEOGRAFIA, a.s.
Sučianska 39A
036 61 Martin-Priekopa

Rozširujú
MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a. s.
a súkromní distributéri

Predplatné v SR/ČR a zahraničí
Mediaprint‐Kapa Pressegrosso, a. s.,
Stará Vajnorská 9, P. O.BOX 183,
830 00 Bratislava
Tel.: +421 2 49 89 35 67
E‐mail: predplatne@abompkapa.sk, objednavky@ipredplatne.sk
Ročné predplatné 40 eur.

Otázky k predplatnému
Infolinka 0800 18 88 26

27. ročník
Vychádza 10× ročne

Registrácia
MK SR EV 3411/09, ISSN 1336 – 7439
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.