Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Kontakt

Adresa redakcie
Tallerova 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 52 96 25 50, fax: +421 2 52 96 25 53
E-mail: automagazin@automagazin.sk
Individuálne e-mailové adresy v štruktúre
priezvisko@automagazin.sk
Vydavateľ a šéfredaktor
Ing. Ivan Mičko
Výkonný šéfredaktor
Ing. Peter Varga (0903 36 74 34)
Redaktori
Ing. Jakub Jesenski, Ľuboš Kašický, Ing. Dalibor Klíma, Ing. arch. Ivan Matúška, Mgr. Juraj Paška,
Webeditor
JUDr. Marek Pauco
Riaditeľ obchodu, marketingu a PR
Mgr. Martin Pavlík 0905 65 08 84
Inzercia
Daniel Mrva 0904 48 83 41
Mgr. Karol Provazník 0902 94 80 82
Grafická úprava a layout
Mgr. art. Ondrej Eliáš,
Ing. Michal Poracký, ArtD.
Vydavateľ
ALBATROS GROUP, s. r. o.
Tallerova 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 52 96 25 50, fax: +421 2 52 96 25 53
IČO 35 861 088
Riaditeľka
Mgr. Táňa Gundová
Finančná riaditeľka
Ing. Lucia Jurových
Vo vydavateľstve vychádza aj
Golf, Atrium, Woman
Tlač
Slovenská Grafia, a. s.,
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Rozširujú
MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a. s.
a súkromní distributéri

Predplatné v SR/ČR a zahraničí
Mediaprint‐Kapa Pressegrosso, a. s.,
Stará Vajnorská 9, P. O.BOX 183,
830 00 Bratislava
Tel.: +421 2 49 89 35 67
E‐mail: predplatne@abompkapa.sk, objednavky@ipredplatne.sk
Ročné predplatné  25 eur.
Otázky k predplatnému
Infolinka 0800 18 88 26
23. ročník
Vychádza 10× ročne
Registrácia
MK SR EV 3411/09, ISSN 1336 – 7439
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.