Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Legislatíva: Psychotesty, potrebujem, či nie?

Psychotesty. Asi všetci viete, že určitá skupina vodičov potrebuje odborné vyšetrenie na posúdenie psychologického stavu. Viete, kto všetko?

Moje články často vychádzajú z konkrétnych prípadov. Námetom na tento článok je mne blízky človek, ktorý jazdí na dodávke do 3,5 tony a rozváža lieky zo skladu po lekárňach. Pracuje ako živnostník a pri cestnej kontrole ho zastavili policajti a vypýtali si potvrdenie o psychologickom vyšetrení. Mali na to právo? Potrebuje ho?

Čo je psychická spôsobilosť?

Najviac sa dozvieme v § 88 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Psychickou spôsobilosťou je schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel. Posudzuje sa psychologickým vyšetrením a posudzuje ju psychológ s certifikátom. Ak na základe záveru vyšetrenia osoba nie je spôsobilá, následné psychologické vyšetrenie možno vykonať najskôr po uplynutí 3 mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia.

Náklady hradí posudzovaná osoba (podľa rozsahu to môže byť aj 80 až 120 eur). Náklady môže uhradiť aj zamestnávateľ posudzovanej osoby. Osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote určenej posudzujúcim psychológom.

Kto sa musí podrobiť?

Vodič je povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, ak figuruje ako  žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE; alebo iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Platnosť

Pravidelné psychologické vyšetrenia v lehote každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 rokov života každé 2 roky musia absolvovať:

  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE;
  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
Preskúmanie psychickej spôsobilosti

Preskúmanie psychickej spôsobilosti sa vykonáva:

  • ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena  psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia;
  • ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných 12 mesiacoch ako vodič motorového vozidla 3x závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky;
  • ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť alkoholu v organizme.

Preskúmania psychickej spôsobilosti sa tiež musí zúčastniť držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel na 2 roky a viac, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti (ak menej, tak len odborná spôsobilosť).

Na čo je zamerané psychologické vyšetrenie?

Vyšetrenie pozostáva z testov, ktoré majú za úlohu preveriť všeobecné rozumové schopnosti, reakčné schopnosti, pozornosť v záťaži alebo štruktúru osobnosti. Prebieha aj osobný rozhovor a posudzuje sa správanie počas celej dĺžky vyšetrenia.

Dá sa pripraviť na psychotesty?

Názory sú rôzne. Všetko sa dá, ľudovo povedané, obabrať. Nie sme odborníci, ale zastávame názor, že pri príprave vyšetrovanej osoby na psychotesty stráca samotné vyšetrenie zmysel. Ak idete na psychotesty akéhokoľvek druhu, pokúste sa byť odpočinutý a otvorený.

Kto to potrebuje?

Psychotesty musia absolvovať vodiči C+D a podskupín, vodiči taxíkov, vodiči zasielateľských vozov, vodiči prepravujúci nebezpečné látky – ADR, alebo tí, ktorí používajú VRZ – vozidlá s právom prednostnej jazdy, či inštruktori autoškoly.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov