Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Veľká slovenská revolúcia v predpisoch

Dopravné predpisy sa výrazne menia. Od 1. apríla platí novela zákona o cestnej premávke a prináša aj niektoré užitočné veci.

Jednou zo zásadných zmien je uzákonenie tzv. záchrannej uličky na diaľniciach a smerovo rozdelených ciest s dvomi pruhmi mimo obce. Nie som zástanca toho, že povinnosť vytvárať záchrannú uličku neplatí aj na cestách v obciach, ak to konštrukcia cesty umožňuje. A ešte jedna vec. Podľa zákona sa v zápche musíme radiť tak, že vodiči jazdiaci v ľavom krajnom pruhu sa radia ku krajnici doľava, vodiči v ostatných jazdných pruhoch doprava. Osobne si myslím, že naopak by to bolo logickejšie. Keby sa totiž doprava radili iba vodiči idúci v pravom jazdnom pruhu a ostatní doľava, vytvoril by sa lepší priestor na opustenie cesty pre autá s právom prednostnej jazdy, pretože by sa znížil počet jazdných pruhov, cez ktoré sa musí preštrikovať. A to isté platí aj pri pripájaní. Ľahšie sa z bočnej cesty preštrikuje cez jeden pruh než cez dva alebo viac. Uzákonený model je podľa vzoru EÚ, ktorá presadzuje svoj spôsob. Mimochodom, za nevytvorenie záchrannej uličky hrozí aj sankcia uplatňovaná cez princíp objektívnej zodpovednosti.

Striedavé radenie pri súbežnej jazde má tiež nové pravidlá. Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Nesmie dôjsť k ohrozeniu vodiča v priebežnom pruhu. Doteraz to muselo byť upravené dopravnou značkou.

Po novom sa výstražný trojuholník umiestňuje inak. Vzdialenosti ostávajú rovnaké, umiestňovať ho už musíte pri okraji cesty, nie ľubovoľne ako v minulosti. Zmenila sa aj definícia hranice križovatky, ktorou je kolmica na os cesty vedená miestom začiatku zakrivenia vozovky, ak nie je inak označené dopravným značením.

Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi, na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov. Tiež vám padlo do očí spojenie miesto na prechádzanie? Je to nový pojem a rovnako ako ďalšie veci, aj toto je prevzaté zo zahraničia. Ide o miesto, ktoré je prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov. Označené je prerušovanými čiarami, ktoré sú od seba vzdialené spravidla 4 metre (môžu aj menej ale aj viac) a sú vedené kolmo na os vozovky.  Úloha? Osadia ich tam, kde dochádza k prirodzenému prechodu chodcov a cyklistov cez cestu a vytvoria akýsi koridor. S osadením značenia by mala ísť ruka v ruke aj uspôsobenie okolitého prostredia na bezproblémové prejdenie cez cestu. Chodec však nemá také práva ako na priechode pre chodcov.

Zmena vyhlášky

Od prvého apríla prichádza aj nová vyhláška 30/2020 Z. z. o dopravnom značení z dielne Ministerstva vnútra SR. Tá nahradzuje významné znenia vykonávajúcej vyhlášky 9/2009 Z. z. Nie všetky dopravné značky a symboly používané poslednú dobu na našich cestách nájdete vo v novej vyhláške, na druhej strane tam nájdete niektoré nové. Myslím si, že nová vyhláška situácii na cestách veľmi nepomôže. Veľa odborníkov z praxe zastáva názor, že predmetná vyhláška by nemala vôbec spadať pod rezort Ministerstva vnútra SR, ale prednostne pod rezort Ministerstva dopravy SR, nakoľko aj v samej vyhláške je uvedené, že vzory jednotlivých verzií dopravných značiek a svetelných signálov, ktoré vyplývajú z ich významu a nie sú uvedené v tejto vyhláške, sú uvedené v predpisoch schválených Ministerstvom dopravy SR a zverejnených na ich internetovej stránke.

Ak sa detailnejšie pozriete na symboly a grafiku  nových dopravných značiek, prídete na to, že model je pravdepodobne prevzatý zo západoeurópskych krajín. A naozaj nie ste od pravdy ďaleko. Dôvodom je harmonizácia noriem, ktorú vyžaduje EÚ. Malý podiel na zmenách dopravného značenia možno majú aj blížiace sa autonómne vozidlá a systémy rozpoznávania značiek. Alebo smerujeme len k neopodstatnenej zmene, ktorá spôsobí zvýšené náklady pre štát v tejto neľahkej situácii? Pýtam sa to preto, lebo niektoré krajiny ohlásili prechod na cesty „bez značiek“ v optimistických prípadoch už v horizonte desiatich rokov.

Z jednoduchého spravili zložité

V minulosti sme používali delenie značiek, ktoré bolo vcelku jednoduché a dalo sa ľahko zapamätať. Teraz sú zvislé dopravné značky rozdelené na štyri základné kategórie:

  • výstražné značky,
  • regulačné značky,
  • informačné značky,
  • osobitná kategória – dodatkové tabuľky.

Súhrnne majú viac ako tucet podkategórií. Navyše sa rozšíril aj rozsah informácií vo vyhláške. Po starom toho bolo oveľa menej, čo na druhej strane nie vždy reflektovalo situáciu, ale to nie je ani po novom.

Dovidenia zaužívané kódy

Keď ste sa opýtali ľudí, ktorí s dopravnými značeniami pracovali, najbežnejšie dopravné značenia poznali podľa kódu. Tieto kódy, napr. V13 sú teraz úplne prepracované, a neostáva im nič iné, ako sa ich naučiť odznova. Súvis medzi starými a novými kódmi neexistuje.

Veľa značiek zmizne

Množstvo zaužívaných dopravných značiek zmizne, napr. žltá čiara. Niektoré však dostanú náhradu. Napr. dopravné značenie upozorňujúce na koľajovú trať križujúcu cestu sa u nás doteraz delilo na železničné priecestie so závorami a bez závor. Po novom bude iba jedna dopravná značka, ktorá bude mať úplne inú grafiku. Aj tradičný kríž, ktorý bol umiestnený na železničnom priecestí doteraz vodorovne, bude po novom umiestnený zvisle. Avšak ošetrili si to výnimkou, ak z priestorových dôvodov nie je zvislé umiestnenie možné, môže ostať umiestnené vodorovne. Na druhej strane niektoré dopravné značenia a zariadenia pribudnú. Tie sa budú týkať nielen vodičov + vodičov nemotorových vozidiel, ale aj chodcov.

Značky konca obce presťahujú

Značka o konci obce sa bude spravidla umiestňovať len na zadnú stranu značky o začiatku obce, takže ju budete hľadať v priestore na druhej strane cesty. Lenže spravidla je neurčitý pojem. Dočkáme sa masívneho prenášania značiek z pravej na ľavú stranu? Týka sa to tiež aj niektorých ďalších značiek.

Doplnkové zariadenia na semaforoch

Semafory môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.

Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere. Zelenou šípkou možno vhodným spôsobom obmedziť len cyklistov.

Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Vyhláška nepredpokladá nesúlad značenia

Čo však mne osobne prekáža, je, že v základnom zákone 8/2009 aktuálne vypadlo ustanovenie o tom, že: „Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám.“ V novej vyhláške je spomenuté: „Zvislú značku možno dočasne zneplatniť jej úplným zakrytím alebo demontážou. Časť orientačnej značky možno dočasne zneplatniť jej prekrytím alebo oranžovým krížom umiestneným pred značkou tak, aby prekrýval tú časť značky, ktorú zneplatňuje. Prelepenie značky alebo jej časti s cieľom dočasne ju zneplatniť je zakázané.“ Toto je predpokladám snaha prinútiť správcov komunikácií, aby vôbec nevznikali prípadné nejasné situácie. Lenže čo ak vzniknú, podľa čoho sa má vodič riadiť?

Chýbajúce vodorovné značenie môže spôsobiť konflikty

Uvediem príklad. Správne označenie vyhradené parkovacie miesto doteraz obsahovalo aj vodorovné dopravné značenie – kríž – známe ako V10d. Toto dopravné značenie však v novej vyhláške nie je jasne zadefinované. Nebude to viesť ku konfliktom medzi majiteľom parkovacieho boxu a vodičom?

Zbohom oranžová farba

Boli ste zvyknutí, že oranžová farba sa používala na dočasné vodorovné dopravné značenie, ktoré bolo platné? Po novom to bude žltá farba. A čo s aktuálnou žltou farbou, napr. na vyššie spomenutej súvislej žltej čiare? Nuž, zmysel vodorovnej  značky sa stráca a stáva sa tak neplatnou.

Vodorovné značky aj inej farby

Nová vyhláška upravuje, že vodorovné značky by mali byť bielej farby, ale zasa pripúšťa výnimky. Napr. spoplatnené parkovacie státia môžu byť vyznačené modrou farbou. Okraj vozovky alebo parkovacie miesto možno vyznačiť na parkovisku, v parkovacej zóne alebo v dopravne upokojenej oblasti (zóna najvyššej dovolenej rýchlosti, obytná zóna, pešia zóna a školská zóna) aj inou farbou okrem žltej farby (pripomínam, tá je vyhradená pre dočasné vodorovné značenie, ktoré je nadradené trvalému značeniu). Preto sú platné aj dopravné  značenia na parkovacích boxoch, ktoré boli doteraz len vydláždené inou farbou dlažobných kociek.

Nie všetko začne platiť hneď

Dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení podľa novej vyhlášky. Samozrejme, tvorcovia opäť pamätali na výnimky. Napr. zaužívané pravidlo, že rýchlostné limity či zákazy predchádzania zrušuje vzdialenejší okraj križovatky ostane v platnosti  do 31. 3. 2022. Po tomto dátume však bude musieť byť označený koniec týchto obmedzení. Na jednej strane to môže pomôcť, na strane druhej na našich cestách pribudne množstvo ďalších dopravných značiek. Nuž, harmonizácia je harmonizácia…

Pochopia ju vodiči?

Vyhlášku som si prečítal opakovane. Priznám sa, nie je mi vo všetkom jasná. Niektoré veci výrazne bagatelizuje, iné, aj keď jednoduché, zbytočne rozpitváva dopodrobna a je ťažšie pochopiteľná.  Každopádne dúfam, že ak zmeny začnú policajti a mestskí policajti pokutovať, alebo sa začne masívne uplatňovať, tak jej bude venovaná väčšia pozornosť, ako tomu bolo doteraz.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov