Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Jazdíme v Rakúsku (III.)

Po predchádzajúcich článkoch sa dnes pozrieme na to najzaujímavejšie pre Slováka, a to ako to je vlastne s pokutami v Rakúsku.

V Rakúsku majú mierne odlišný systém ako u nás. Pri bežných dopravných priestupkoch sa proti priestupcom vedie väčšinou skrátené konanie, pod čím sa rozumie:

  • Blokové konanie/Bloková pokuta (Organstrafverfügng)
  • Anonymné konanie-Poštou (Anonymstrafverfügung)
  • Správne konanie (Strafverfügung)

O tom, či bude priestupok vybavený blokovou pokutou, anonymom alebo v správnom konaní, rozhoduje podľa zákona príslušník polície alebo správny orgán. Žiaden právny nárok sa k nim nevzťahuje. Pri posudzovaní závažnosti priestupku sa prihliada na to, či boli alebo mohli byť obmedzení/ohrození ostatní účastníci cestnej premávky a do akej miery bolo riziko vystupňované. Menej závažné previnenie tak môže byť vyriešené napomenutím alebo rozhodnutím o výnimočnom znížení pokuty (§ 20 VStG). Najvyššie pokuty sa udeľujú len výnimočne, a to pri obzvlášť závažných previneniach.

Jazdíme v Rakúsku (I.)

Blokové pokuty

Blokové pokuty (Organstrafverfügung) udeľujú príslušníci polície, alebo úradom poverení pracovníci, za menej závažné dopravné priestupky. Pokuty sa platia priamo na mieste alebo si za stieračom nájdete zanechaný poštový poukaz. Pokiaľ nemáte pri sebe dostatočnú hotovosť, môžete použiť aj platobnú kartu (ak to technické vybavenie pokutujúceho subjektu umožňuje), prípadne vám bude vypísaný poštový poukaz. Ten ste povinní uhradiť do 2 týždňov od priestupku na rakúskej pošte alebo bankovým prevodom. Pokiaľ tak neučiníte, alebo z nejakého dôvodu odmietnete pokutu zaplatiť, bude váš priestupok riešený ďalej v správnom konaní. Proti už uhradenej blokovej pokute sa nie je možné odvolať.

Anonymné konanie (poštou)

Anonymné konanie (Anonymstrafverfügung) sa využíva pri zdokumentovaných priestupkoch vozidiel bez určenia konkrétneho vodiča, rovnako ako u nás, tzv. objektívna zodpovednosť. Využíva sa pri určitých druhoch priestupkov (napr. prekročenie rýchlosti zaznamenané radarom, alebo obrazovo zdokumentované prekročenie rýchlosti pri sekčnej kontrole, prípadne zdokumentovaný prejazd na červenú).

Rakúska polícia si už vie z centrálnej databázy zistiť aj majiteľov vozidiel so slovenskými EVČ a posiela pokuty na Slovensko. Zaplatením takejto pokuty je prípad pre rakúske orgány uzavretý a ďalej sa neskúma, kto vozidlo v čase priestupku riadil. Pokiaľ nebude pokuta do štyroch týždňov pripísaná na účet správneho orgánu, prípad sa predá k ďalšiemu šetreniu. Držiteľ vozidla má ďalšie dva týždne na určenie vodiča, ktorý priestupok spôsobil. Ak tak neurobí, potom rakúsky správny orgán v súčinnosti so slovenskou stranou učiní ďalšie kroky k zisteniu vodiča. V žiadnom prípade sa priestupkové konanie z dôvodu neuhradenia pokuty a ignorovania rakúskych orgánov neukončí. Proti už uhradenej pokute v anonymnom konaní sa nie je možné odvolať.

Jazdíme v Rakúsku (II.)

Správne konanie

V prípade, že vodič nezaplatí pokutu uloženú v blokovom alebo anonymnom konaní v riadnom termíne, alebo sa dopustil priestupku opakovane, prípadne sa dopustil obzvlášť závažného priestupku, vec sa ďalej rieši buď v skrátenom alebo riadnom správnom konaní. K pokute sa tak prirátajú správne poplatky, čiže konečné náklady môžu byť niekoľkonásobne vyššie ako samotná pokuta.

Sadzby pokút sa pohybujú v rozpätí od 36 € – 2180 €, pri skrátenom správnom konaní (Strafverfügung) môže byť udelená pokuta maximálne do výšky 600 €.  V riadnom správnom konaní (ordentliches Verwaltungsstrafverfahren), pri obzvlášť závažných priestupkoch alebo hrubej bezohľadnosti, či opakovaných priestupkoch môže byť udelená pokuta v maximálnej výške a tiež zahájené konanie na odobratie vodičského oprávnenia (§ 99 Abs 2 lit c StVO). Pri priestupkoch podľa KFG (s NWV-ÖAMTC-Fachbuch „Verkehrsrecht-Band II“ ) neexistujú žiadne odstupňovanie sadzieb pokút. Čisto teoretická maximálna výška pokuty v riadnom konaní je 5 000 €.

Zdroj: Tispol

Foto: FB WienerPolizei.at

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov