Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Ako ukončiť PZP vášho vozidla?

Viete, ako správne postupovať pri vypovedaní zmluvy o povinnom zmluvnom poistení? Poradíme Vám. Napr., že tak musíte urobiť aspoň 6 týždňov pred vypršaním jej platnosti.

Zošrotovanie, totálna škoda motorového vozidla – vyradenie z evidencie

  1. Stačí napísať zdôvodnenie zániku poistky, číslo poistnej zmluvy a žiadosť podpísať.
  2. V prípade havarijného poistenia je žiaduce doložiť doklad z evidencie motorových vozidiel, potvrdzujúci trvalé vyradenie motorového vozidla z evidencie, alebo doklad o zošrotovaní motorového vozidla, či totálnej škode.
  3. Doklady o poistení, ktorými sú Biela a Zelená karta možno poisťovni zaslať poštou, e-mailom či priniesť osobne na ktorúkoľvek pobočku.

Predaj vozidla

Ak sa zmení majiteľ vozidla, je potrebné napísať žiadosť o zánik poistenia, doložiť doklad z evidencie motorových vozidiel, alebo fotokópiu Osvedčenia o evidencii vozidla s vyznačeným prevodom držby vozidla. Taktiež treba vrátiť Bielu a Zelenú kartu a všetky dokumenty zaslať poštou, e-mailom či osobne odovzdať na pobočke poisťovne.

Krádež vozidla

V tomto prípade platí ten istý postup, teda spísať žiadosť, vrátiť Bielu a Zelenú kartu a doložiť protokol o nahlásení krádeže na polícii.

Zrušenie havarijného poistenia

V prípade, že máte uzatvorené aj havarijné poistenie a dôjde k zániku z vyššie uvedených dôvodov, opäť napíšte žiadosť o zánik havarijného poistenia. Ak ste vozidlo predali, priložte k žiadosti doklad o zmene držiteľa (technický preukaz s vyznačením nového majiteľa vozidla) a kúpno-predajnú zmluvu. Ak bolo vozidlo vyradené z evidencie, doložte doklad z dopravného inšpektorátu.

 Ako postupovať v prípade smrti poisteného

V prípade smrti klienta, ktorý má uzavretú poistku na povinné zmluvné alebo havarijné poistenie, je potrebné, aby pozostalí danú skutočnosť nahlásili poisťovni. Musia doložiť úmrtný list poistníka, rozhodnutie o dedičskom konaní ohľadom nového majiteľa vozidla a následne nový technický preukaz, resp. prepis vozidla na nového držiteľa. Pozostalí tiež musia napísať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy z dôvodu úmrtia poisteného (nie je predpísaná forma, stačí napísať zdôvodnenie zániku poistky, číslo poistnej zmluvy a žiadosť podpísať) a k dátumu prepisu vozidla na nového majiteľa bude zmluva zrušená. Ak pozostalí majú nárok na preplatok z poistného, poisťovňa im danú sumu zašle na účet, resp. poštovou poukážkou. Ak mal pôvodný poistník nedoplatok, sumu musí uhradiť nový majiteľ.

(šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov