Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Ktoré cesty I. triedy sa zmenia?

Akým jedným slovom by ste charakterizovali slovenské cesty? Určite nie som ďaleko od pravdy, ak by som začal tipovať slová, ako sú katastrofa, bieda, samajama, tragédia... Každopádne, už tento rok sa začínajú chystať projektové dokumentácie ciest I. triedy. Sami sme zvedaví, ako to dopadne a kedy sa po nových úsekoch prevezieme.

Cesty I. triedy tvoria dôležitú časť slovenskej cestnej infraštruktúry. Väčšina týchto ciest potrebuje generálnu opravu, iné si žiadajú úplnú zmenu. Pozrite sa spolu s nami, kam pôjdu peniaze v dohľadnej dobe. A nie malé! Veď celkové náklady na realizáciu projektov sú stanovené na sumu 8,5 milióna €. Doba realizácie? 44 mesiacov. Začiatok realizácie? Rok 2020…

Najprv trošku slovník základných skratiek:

 • Podkladom procesu EIA je technická štúdia s návrhom minimálne dvoch variantov (okrem nulového stavu, t.j. stavu bez realizácie novej trasy), zámer a správa o hodnotení. Základom procesu EIA sú environmentálne štúdie, a to: – 1. etapa – zámer – 2. etapa – správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie
 • Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) – vychádza z koncepcie rozvoja rezortu, schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby
 • Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) – je súčasťou návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Technické riešenie určuje základné charakteristiky stavby a jej vzťah k okoliu, nároky na prípravu a realizáciu, ako aj užívateľské požiadavky. Z DÚR musí byť zrejmé, či je stavba v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
 • Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) – účelom je určenie stavby s návrhom jej umiestnenia, členenia, rozmerov a druhu konštrukcií. Rieši stavbu ako celok, s prihliadnutím na jej členenie.
 • Dokumentácia na ponuku (DP) – umožňuje účastníkom výberového konania účelne a objektívne vypracovať svoju cenovú ponuku na zhotovenie stavby. Súčasťou DP je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS).

Pozrite si plány na plány a koľko tie plány budú stáť…

 • I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom – 200 tisíc €

Aktualizácia DSP je nevyhnutná z dôvodu štvorročného posunu prípravy stavby a z dôvodu optimalizácie trasy, ktorá bola navrhnutá ako jeden z variantov štúdie realizovateľnosti „I/18 a I/74 Lipníky –Ubľa“. Štúdia preukázala jeho ekonomickú a spoločenskú efektívnosť. Tento úsek je odporúčaný MF SR Útvarom hodnoty za peniaze na pokračovanie v príprave v subvariante, preto je nutná aktualizácia už vypracovanej DSP.

Hlavný cieľ tohto projektu predstavujú vstupy a výstupy prípravnej a projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri príprave samotnej preložky cesty I/18 a I/74. Zmyslom projektu je technické riešenie, čím bude umožnené realizovať projekt „I/18 Nižný Hrabovec –Petrovce nad Laborcom, preložka“, ktorý bude mať pozitívny vplyv na vývoj dopravy v území a zároveň zvýši bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom projektu je splnenie všetkých právnych predpisov EÚ a SR pri príprave projektovej dokumentácie s prihliadnutím na efektívnosť a prevádzkyschopnosť riešenia.

 • I/66 Veľká Lomnica – Huncovce – 1,5 mil. €

DSP, DP
Existujúca cesta už v súčasnosti nevyhovuje, rekonštrukciou sa nezvýši kapacita komunikácie. Riešením je vybudovanie obchvatu, ktorý sa napojí už na postavený úsek I/67 Poprad –Kežmarok. Tento variant podporuje aj štúdia realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava –Bardejovské Kúpele.

Hlavný cieľ tohto projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorej technické riešenie zabezpečí zlepšenie komfortu dopravy, bezpečnostných parametrov cesty I. triedy, čo bude mať pozitívny vplyv na vývoj dopravy v území a zároveň zvýši bezpečnosť cestnej premávky. Štúdia realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava –Bardejovské Kúpele odporúča vybudovať obchvat, ktorý sa napojí na už postavený úsek stavby I/67 Poprad –Kežmarok, I. etapa.

 • I/66 Huncovce – Kežmarok – 1,5 mil. €

DSP, DP
Existujúca cesta I/66 svojimi parametrami kapacitne nevyhovuje. V km 97,030 –97,040 v obci Huncovce je KNL. Na základe výsledkov ŠR I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské Kúpele je na danom úseku cesty odporúčaný obchvat mesta Kežmarok, ktorý bude pokračovaním obchvatu I/66 Veľká Lomnica – Huncovce.
Cieľom daného projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku, ktorá navrhne riešenie obchvatu tak, aby sa odstránila KNL a zlepšila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

 • I/68 Šarišské Michaľany – Prešov – 800 tisíc €

DSP, DP
Súčasná cesta I/68 v úseku Šarišské Michaľany –Veľký Šariš –Prešov (Dúbrava), nevyhovuje svojimi smerovými, výškovými a šírkovými parametrami intenzite už súčasnej dopravy. V rámci ŠR Mníšek nad Popradom –Prešov (2016) bola vykonaný DIP, kde v sčítacom úseku za mestom Veľký Šariš bola nameraná intenzita RPDI 15 688 voz/24h.Zo záverov Štúdie realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov a jej odporúčaní je nevyhnutná prestavba súčasnej dvojprúdovej na štvorprúdovú komunikáciu.

Cieľom návrhu projektu je prestavba cesty na štvorprúdovú komunikáciu s výstavbou troch mimoúrovňových križovatiek. Navrhovaným riešením dôjde k zvýšeniu kapacity komunikácie, zlepšeniu plynulosti dopravy, bezpečnosti účastníkov cestnej prevádzky a životného prostredia. Predmetná stavba na svojom začiatku za obcou Šarišské Michaľany nadväzuje na pripravovanú stavbu I/68 Sabinov, preložka cesty následne pokračuje v koridore jestvujúcej cesty I/68 po jej ľavej strane, pričom komunikáciu opúšťa v mieste križovatky Gregorovce a v úseku za križovatkou Veľký Šariš na svojom konci v km 5,1 nadväzuje mimoúrovňovou križovatkou „Dúbrava“, ktorá je súčasťou stavby „R4 Prešov – severný obchvat.

 • I/79 Hriadky – Trebišov – 380 tisíc €

DSZ, DÚR, Zámer EIA
Riešením obchvatu obcí Hriadky, Vojčice a mesta Trebišov sa odstráni niekoľko bodových závad na predmetnom úseku cesty. Vylúči sa úrovňové železničné priecestie cesty I. triedy a železničnej trate č. 192 Vranov nad Topľou –Trebišov. Z križovatkových prieskumov sa zistilo,že už v súčasnom stave nevyhovuje križovatka I/19-I/79. Vroku 2020 prestane kapacitne vyhovovať križovatka I/79 –III/3710 (Cukrovarská ul.) v Trebišove.

Účelom projektu preložky cesty I/79 je odklon tranzitnej dopravy mimo obytnej zóny dotknutých obcí Hriadky, Vojčice, mestskej časti Milhostov na okraji mesta Trebišov. Výstavbou cesty sa zvýši kapacita, dopravný komfort a bezpečnosť premávky, minimalizujú sa negatívne účinky dopravy na obyvateľov a životné prostredie a zároveň bude preložka spĺňať podmienky pre predpokladaný nárast celkovej dopravy.Zo záverov štúdie realizovateľnosti I/79 Vranov nad Topľou –št. hranica SR/UA jednoznačne vyplynulo, že v danom úseku je potrebné riešiť preložku cesty mimo zastavané územie.

 • I/74 Snina – Kolonica – 730 tisíc €

DSP, DP
Zosuvy ohrozujú premávku na ceste I/74, ako aj súbežnú železničnú trať Humenné –Stakčín. V dôsledku zosuvov bola už cesta I/74 aj železničná trať poškodené a tým bolo prerušené jediné možné spojenie medzi okresným mestom Snina a obcami smerom na východ za týmto miestom. Vzhľadom na geologický stav tohto územia je predpoklad, že dôjde v tomto úseku znova k zosuvom. V danom úseku cesta I/74 dvakrát križuje železničnú trať Humenné –Stakčín, má niekoľko bodových závad, nevyhovujúce technické parametre, ktoré sú zdrojom dopravných nehôd a je predpoklad, že ich počet s narastajúcim dopravným zaťažením bude stúpať.

Cieľom projektovej dokumentácie je navrhnutie preložky cesty I/74,ktorá je v súčasnosti vedená aktívnym zosuvným územím v údolí rieky Cirochy a odklonenie z pôvodnej trasy. Tým sa zlepší bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danom území. Na základe pozitívnych výsledkov ekonomickej analýzy, podporenej výsledkami MCA analýzy a socioekonomických benefitov, štúdia realizovateľnosti I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa odporúča realizáciu daného projektu. Hlavným cieľom tohto projektu budú vstupy a výstupy prípravnej a projektovej dokumentácie, ktoré budú slúžiť na potrebný progres pri príprave jednotlivých stavieb.

 • I/61Most č. 061 –055, 056 Trenčín – 800 tisíc €

DSZ, DSP, DP
Na most bola spracovaná„Komplexná diagnostika I/61 most č. 61-056,Trenčín“ vypracovaná firmou PONTEX, spol. s.r.o. z roku 2012. V závere diagnostiky sa odporúča riešiť -Variant 3 -Výmenu nosnej konštrukcie a opravu spodnej stavby. Zrealizovaním opravy v tomto rozsahu možno očakávať životnosť stavby 100 rokov.
Výmenou nosnej konštrukcie sa zlepší bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danom území.

 • I/18 Žilina–juhovýchod – 1,835 mil. €

DSP, DP
Predmetom je novostavba cesty I/18 v úseku od preložky cesty II/583 pri závode KIA Motors až po napojenie na jestvujúcu cestu I/18 v katastri obce Strečno na ľavom brehu Váhu. Súčasťou stavby je aj úprava jestvujúcej cesty I/18 v mieste napojenia až po rozhranie stavieb I/18 –Žilina –Juhovýchod a I/18 Strečno –Dubná Skala.

Výsledkom Štúdie realizovateľnosti Žilina -Topoľčany bude opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť stavby.
Cieľom je zvýšenie výkonnosti dopravne zaťažených úsekov cesty I/18 v dotknutom území.

 • I/64 Žilina –Juhozápad – 652 tisíc €

DSZ, DUR, Zámer EIA
Prepojenie radiál jestvujúceho komunikačného systému v danom riešenom území v rámci rozvoja nadradenej cestnej siete návrhom preložky cesty I/64 –obchvatom mesta juhozápadným smerom s napojením na cestu I/18,odklonenie, resp. odvedenie tranzitnej dopravy z vnútorných priestorov mesta Žilina.

Cieľom je navrhnúť trasu pre cestu I/64 v novej polohe v danom území, zodpovedajúcej požadovanej kategórii na základe dopravno–inžinierských podkladov, výhľadovej intenzity a zaťaženia cestnej siete automobilovou dopravou a na základe návrhu v zmysle platných predpisov a noriem. Trasa bude kopírovať koridor vymedzený ÚPN Mesta Žilina v širších vzťahoch.

Zdroj: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Foto: SSC

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov