Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Spojenie japonských gigantov: spoločný podnik na podporu vodíkových čerpacích staníc

11 veľkých japonských firiem sa dohodlo, že na jar 2018 založia novú spoločnosť zameranú na budovanie plnohodnotnej siete vodíkových čerpacích staníc pre autá poháňané palivovými článkami (FCV). Cieľom je urýchliť tempo budovania vodíkových čerpacích staníc v Japonsku.

Dohodu podpísali tieto firmy: Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co Ltd., Honda Motor Co Ltd., JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan Co Ltd., Iwatani Corporation, Tokyo Gas Co Ltd., Toho Gas Co Ltd., Air Liquide Japan Ltd., Toyota Tsusho Corporation a Development Bank of Japan Inc.

V nadväznosti na tzv. “Strategický plán pre vodík a palivové články” vydaný Kolégiom pre stratégiu v oblasti vodíka a palivových článkov bude v prvej fáze podpory vozidiel na vodík do konca fiškálneho roka 2020 vybudovaných 160 čerpacích staníc pre 40 tisíc vozidiel poháňaných palivovými článkami.

Cieľom novej firmy je podpora spolupráce medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa rozvojom infraštruktúry, automobilkami a finančnými inštitúciami, a to za účelom urýchlenia výstavby a rozšírenie vodíkových čerpacích staníc aj vozidiel poháňaných vodíkom v Japonsku.

Nová spoločnosť bude pôsobiť v týchto konkrétnych oblastiach:

  1. Strategický rozvoj vodíkových čerpacích staníc

Spoločnosť bude usilovať o naplnenie plánu v časovom horizonte 10 rokov. V priebehu prvých štyroch rokov prvej fázy chce nová spoločnosť vybudovať 80 nových čerpacích staníc. Aby bolo možné tento cieľ splniť, spoločnosť víta spoluprácu aj s novými členskými spoločnosťami nad rámec aktuálne zapojených.

Nová spoločnosť, s využitím podpory a dotácií národnej vlády a iniciatív orgánov miestnej správy, pripraví svoj vlastný „Plán rozvoja vodíkových čerpacích staníc”, s cieľom vytvoriť podmienky na používanie vozidiel poháňaných palivovými článkami pre čo najširšie spektrum motoristov v Japonsku.

  1. Podpora efektívnej prevádzky vodíkových staníc

Nová spoločnosť bude využívať informácie o výstavbe a prevádzke vodíkových čerpacích staníc od firiem zaoberajúcich sa budovaním infraštruktúry (ktoré budú na prevádzku vodíkových čerpacích staníc tiež dohliadať) na budovanie vlastných staníc v rámci celej krajiny a napomôže tak ich efektívnej prevádzke a naplneniu ďalších cieľov strategického plánu, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • Zvyšovanie pohodlia pre používateľov vozidiel poháňaných palivovými článkami

Nová spoločnosť, ktorej cieľom je čo najviac podporiť využívanie vodíka zo strany zákazníkov, zvýši pohodlie pri používaní čerpacích staníc v spolupráci s Asociáciou pre technológie zásobovania vodíkom a jeho využívanie (HySUT). Tá už začala aktívny rozvoj trhu napríklad zvyšovaním počtu prevádzkových dní v týždni, aby pokryla narastajúci dopyt.

  • Znižovanie nákladov a revidovanie predpisov

Nová spoločnosť bude spolupracovať s externými organizáciami, napr. Združením pre obchodné využívanie palivových článkov (FCCJ) a HySUT, s cieľom znižovať náklady napr. cestou štandardizácie zariadení a revízie predpisov.

K naplneniu týchto cieľov budú členské spoločnosti zastávať tieto kľúčové role:

Spoločnosti zaoberajúce sa rozvojom infraštruktúry v mene novej spoločnosti zabezpečia investície a budovanie vodíkových čerpacích staníc, vrátane ich prevádzky.

Automobilky finančne prispejú k fungovaniu novej spoločnosti tak, aby bolo možné zabezpečiť efektívne budovanie vodíkových čerpacích staníc, zvyšovať pohodlie používateľov a zlepšovať verejné povedomie, ale súčasne sa budú usilovať o vyššiu trhovú penetráciu vozidiel na palivové články v priebehu prvej fázy projektu.

Finančné inštitúcie svojimi investíciami zabezpečia čiastočné pokrytie nákladov na vodíkové čerpacie stanice. Poskytnutím potrebných prostriedkov až do doby, než budú vodíkové čerpacie stanice komerčne udržateľné, napomôžu finančné inštitúcie počas prvej fázy obmedziť finančnú záťaž na strane firiem budujúcich infraštruktúru, čím zároveň napomôžu prilákať nových účastníkov.

Nová spoločnosť bude usilovať o širšiu účasť firiem prevádzkujúcich vodíkové čerpacie stanice a ďalších investorov, aby bolo možné čo najskôr zabezpečiť komerčne udržateľnú prevádzku vodíkových čerpacích staníc aj vozidiel poháňaných vodíkom, a prispieť tak v Japonsku k vybudovaniu plnohodnotnej vodíkovej spoločnosti. 

Signatári dohody a ich úloha

  • Spoločnosti zaoberajúce sa rozvojom infraštruktúry: JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan Co. Ltd., Iwatani Corporation, Tokyo Gas Co. Ltd., Toho Gas Co. Ltd., Air Liquide Japan Ltd.
  • Automobilky: Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd., Honda Motor Co. Ltd.
  • Finančné inštitúcie: Toyota Tsusho Corporation, Development Bank of Japan Inc.

Toyota, dk

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov