Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Nová Trieda S: inteligentné jazdenie vyššej úrovne

Nový Mercedes-Benz S-Class: automobilové meradlo pre účinnosť a pohodlie, oslávi premiéru v Šanghaji.

S rozsiahlymi novými funkciami oslávi nová Trieda S o niekoľko dní svoju svetovú premiéru na Auto Shanghai (19. až 28. apríla 2017). Medzi najzaujímavejšie novoty patria  úplne nové, vysoko účinné motory s radom nových technológií hnacieho ústrojenstva. Najluxusnejší model značky príde okrem iného aj s vylepšeným adaptívnym tempomatom.

    

Je to  ďalší krok smerom k autonómnemu  riadeniu. A v interiéri šampión shviezdou na kapote stanovuje nové štandardy v prémiovom segmente, pokiaľ ide o pohodlie a jazdné vlastnosti. Na európske trhy príde nová Trieda S začítkom júla.

Pre novú Triedu S sú pripravené nové šesťvalcové vznetové a zážihové motory, ako aj nový benzínový twin-turbo V8. Okrem toho plánuje Mercedes-Benz plug-in hybrid s dojazdom 50 kilometrov s elektrickým pohonom.

S novými svojich funkciách značne rozšírenými asistenčnými jazdnými systémami uskutoční nová Trieda S na jeseň ďalší veľký krok smerom k autonómnemu jazdeniu. Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC a aktívny asistent riadenia pomáhajú vodičovi udržiavať odstup a riadiť ešte komfortnejšie; teraz sa rýchlosť automaticky prispôsobí aj pred zákrutami a križovatkami. K tomu sa pridávajú aktívny asistent núdzového zastavenia a značne vylepšený aktívny asistent zmeny jazdného pruhu.

„Nová Trieda S posúva Inteligentné jazdenie na mercedesoch  na vyššiu úroveň“, zdôraznil Dr. Michael Hafner, vedúci úseku Automatizovaného jazdenia a Aktívnej bezpečnosti v Mercedes-Benz. „K cieľu automatizovaného jazdenia sa blížime dôsledne a rýchlejšie, ako sa mnohí domnievajú. Nová Trieda S dokáže od jesene pomáhať vodičovi oveľa lepšie, ako všetky doterajšie systémy.“  Automatizované jazdné funkcie boli rozšírené po praktickej stránke a medzičasom ich možno zažiť takmer na všetkých typoch cestných komunikácií, teraz s ešte väčším úžitkom pre zákazníka.

Nová Trieda S má vďaka vylepšeným kamerovým a radarovým systémom ešte lepší prehľad o dopravnom dianí vo svojom okolí. Okrem toho teraz prvý raz zahŕňa do výpočtu spôsobu jazdy aj kartografické a navigačné dáta.
Vodič kedykoľvek jediným pohľadom rozpozná, ktoré asistenčné funkcie zvolil a na aké situácie systémy práve reagujú. Jednoznačné ikony – napríklad volant s rukami na oboch stranách – ho informujú tak na obrazovke ako aj na projekčnom displeji. Všetky funkcie sa teraz obsluhujú na volante.

Pomoc pre vodiča
Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC: pred zákrutami, križovatkami, kruhovými objazdmi alebo mýtnymi stanicami sa rýchlosť nastavená v systéme DISTRONIC v súlade s trasou predvídavo zníži, potom sa opäť zvýši. Ak je trasa stanovená prostredníctvom navigácie, Trieda S zohľadňuje aj to: ak vozidlo jazdí v pravom pruhu, pred zodpovedajúcim výjazdom z diaľnice spomalí. To isté platí pre križovatky, v ktorých sa podľa trasy stanovenej v navigácii má odbočiť alebo pred ktorými vodič potlačí páku smerovky.

Veľkosť zníženia rýchlosti je odlišná v závislosti od zvoleného jazdného programu (ECO, KOMFORT alebo ŠPORT). V režime ECO sa rýchlosť v zákrute orientuje podľa asistenta riadenia. Automatizované jazdenie trvajúce dlhšiu dobu sa tak stane realitou aj na cestách nižšej triedy. Na rýchlostných cestách a diaľniciach reguluje aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC v rozsahu rýchlosti od 0 do 210 km/h odstup od vozidla idúceho vpredu a udržiava vozidlo v jazdnom pruhu.

Aktívny asistent zmeny jazdného pruhu

Ak chce vodič  na viacpruhovej ceste (ktorá je identifikovaná dátami navigačného systému) v rozsahu rýchlosti 80 až 180 km/h zmeniť jazdný pruh, teraz mu na to stačí krátko potlačiť smerovku. V priebehu nasledujúcich desať sekúnd senzorika nezávisle od vodiča skontroluje, či je vedľajší pruh pred, vedľa a za vlastným vozidlom voľný, pričom sa zohľadní rýchlosť ostatných vozidiel. Ak sa v relevantnej bezpečnostnej zóne nenachádza žiadne iné vozidlo, funkcia podporí vodiča pri zmene jazdného pruhu. Pritom sa navodená zmena jazdného pruhu zobrazuje na združenom prístroji a na projekčnom displeji.

Aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti

V kombinácii so systémom COMAND Online dokáže aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti, zapínateľná čiastková funkcia asistenta sledovania dopravných značiek, pomocou kamery rozpoznávať značky obmedzenia rýchlosti, značky na rampách a prenosné značenie stavenísk. Okrem toho sa zohľadnia aj obmedzenia rýchlosti uložené v navigačných dátach, napríklad 50 km/h v obci alebo 100 km/h na cestách nižšej triedy. Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC samočinne nastavuje rozpoznané obmedzenie rýchlosti. V niektorých prípadoch sa pritom môže rýchlosť na základe kartografických dát predvídavo prispôsobiť. Na cestách bez obmedzenia rýchlosti, napríklad na úsekoch nemeckých diaľnic, sa ako nastavená rýchlosť prevezme odporúčaná rýchlosť – v tomto príklade 130 km/h. Vodič si ju môže prispôsobiť. Maximálna želaná rýchlosť sa v priebehu jazdy nastaví vždy vtedy, keď sa skončilo obmedzenie rýchlosti. Ostane prednastavená až do okamihu opustenia diaľnice alebo až do vypnutia motora.

Jazdenie v kolóne

V premávke s častým zastavovaním a rozjazdom na diaľniciach a cestách podobných diaľnici sú teraz možné zastavenia až do 30 sekúnd, v rámci ktorých sa Trieda S automaticky opäť rozbehne a sleduje premávku vpredu.

Rovnako pomáha aj  aktívny asistent núdzového zastavenia, ktorý zabrzdí vozidlo vo vlastnom jazdnom pruhu až do zastavenia, keď zistí, že vodič počas jazdy so zapnutým aktívnym asistentom riadenia trvalo nezasahuje do dopravného diania. Ak počas preddefinovaného času nie je zistená žiadna aktivita obsluhy volantu, systém vizuálne a zvukovo vyzve vodiča, aby rukami uchopil volant. Ak vodič ani po viacnásobnej vizuálnej a zvukovej výzve nereaguje riadením, pridávaním plynu, brzdením alebo obsluhou tlačidla dotykového ovládania na volante, vozidlo spomalí v rozpoznanom jazdnom pruhu až do zastavenia. Pri rýchlosti nižšej ako približne 60 km/h vozidlo výstražnými smerovými svetidlami upozorní vozidlá za sebou. Keď sa vozidlo zastaví, automaticky sa aktivujú parkovacia brzda a systém núdzového volania Mercedes-Benz. Okrem toho sa vozidlo odomkne, s cieľom umožniť poskytovateľom prvej pomoci vstup do vozidla. Funkcie sa zrušia, hneď  ako vodič opäť zasiahne do dopravného diania.

Aktívny asistent brzdenia

Aktívny asistent brzdenia s funkciou podpory prejazdu križovatkou dokáže vodičovi v cestnej premávke pomôcť zabrániť hroziacej kolízii so stojacimi vozidlami, s vozidlami jazdiacimi vpredu alebo križujúcimi vozidlami ako aj s osobami, ak vodič  nevykazuje žiadnu aktivitu na odvrátenie nebezpečnej situácie. Systém
• upozorní na nedostatočný odstup výstražnou indikáciou na združenom prístroji, ak je odstup od vozidla idúceho vpredu príliš malý
• spustí aj zvukovú výstrahu pri zistenom nebezpečenstve kolízie
• spustí autonómne núdzové brzdenie pred vozidlom idúcim vpredu, stojacim alebo križujúcim vozidlom
• spustí autonómne núdzové brzdenie pred chodcom
• hneď ako vodič začne sám brzdiť, podporí ho pri brzdení podľa konkrétnej situácie.
Asistent riadenia pri vyhýbaní

Asistent riadenia pri vyhýbaní dokáže vodičovi pomôcť pri vyhýbaní, ak sú v nebezpečnej oblasti pred vozidlom rozpoznaní chodci a vodič sám iniciuje proces vyhýbania. Systém vtedy zvýši krútiaci moment otáčania volantu tým smerom, do ktorého sa vodič vyhýba. To vodičovi pomôže kontrolovane sa vyhnúť chodcovi a vozidlo stabilizovať vo vyhýbacom jazdnom pruhu.

Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu

dokáže vodiča v rozsahu rýchlosti 60 – 200 km/h upozorniť na neúmyselné opustenie jazdného pruhu pulzujúcimi vibráciami volantu a v prípade prejdenia plnej čiary vrátiť vozidlo späť do pruhu jednostranným pribrzdením. V prípade prerušovanej čiary sa tento zásah uskutoční iba vtedy, ak hrozí nebezpečenstvo zrážky vo vedľajšom pruhu (aj s protiidúcimi vozidlami).

Aktívny asistent sledovania mŕtveho uhla

dokáže v rozsahu rýchlosti od približne 10 do 200 km/h vodiča upozorniť vizuálne a v prípade zapnutia smerovky aj zvukovo na bočnú kolíziu s iným vozidlom, a to napríklad aj s cyklistom. Pri rýchlosti nad 30 km/h môže automatické jednostranné brzdenie pomôcť v poslednom okamihu zabrániť bočnej kolízii.

Asistent sledovania dopravných značiek

Pomocou rozpoznávania obrazu a informácií z kartografických dát navigačného systému sa zisťujú maximálna povolená rýchlosť, zákazy predchádzania pre aktuálny úsek trasy, ako aj vyznačené priechody pre chodcov a zobrazujú sa na združenom prístroji. Pritom sa podľa potreby zohľadňujú prípadne ignorujú aj dodatkové tabuľky obmedzujúcich značiek, ako obmedzenie rýchlosti za mokra (výstraha pri zapnutom stierači) alebo obmedzenie rýchlosti platné iba pre nákladné automobily. Aktuálna jazdná rýchlosť sa porovnáva s maximálnou povolenou rýchlosťou. V prípade zodpovedajúceho nastavenia zo strany vodiča sa prekročenie rýchlosti signalizuje vizuálnym, prípadne vizuálnym a zvukovým výstražným hlásením. Okrem toho sú rozpoznávané aj zákazy vjazdu a vodič je v takom prípade vyzvaný, aby skontroloval smer svojej jazdy. Na združenom prístroji a na projekčnom displeji sa zobrazí výstraha aj v prípade rozpoznania osôb v oblasti vyznačeného priechodu pre chodcov.

Systém komunikácie automobilu s okolím Car to X

informácie o nebezpečných situáciách, ktoré rozpoznalo niektoré vozidlo v cestnej premávke, sa poskytne všetkým ostatným používateľom tohto systému a vodiči sú tak zavčasu upozornení. Hlásenia šírené systémom Car to X sa rovnako ako aktuálne informácie o premávke zobrazia v zobrazení mapy systému COMAND Online. V prípade priblíženia sa k nebezpečnému miestu môže systém v závislosti od situácie upozorniť vodiča hlasovým výstupom.

Aktívny asistent parkovania

Aktívny asistent parkovania PARKTRONIC a cúvacou kamerou uľahčuje vyhľadávanie parkovacieho miesta ako aj zaparkovanie a vyparkovanie z pozdĺžnych a priečnych medzier na zaparkovanie, v priečnych medzerách na zaparkovanie tak spredu ako aj nacúvaním. Systém automaticky pilotuje vozidlo do zvolenej medzery na zaparkovanie. V kombinácii s asistentom sledovania mŕtveho uhla dokáže zadný systém varovania pred križujúcimi účastníkmi cestnej premávky pri vyparkovaní cúvaním z priečnych medzier na zaparkovanie upozorniť na križujúcich účastníkov cestnej premávky a v prípade núdze aj automaticky zabrzdiť. V prípade aktívneho asistenta parkovania s 360 stupňovou kamerou umožňujú cúvacia kamera a tri ďalšie kamery výhľad na všetky strany. Informácie sa názorne zobrazujú na centrálnom displeji v rôznych voliteľných pohľadoch v kvalite Full HD.

Asistent parkovania ovládaný na diaľku umožňuje vodičovi manévrovať vozidlom v úzkych parkovacích medzerách alebo v garáží zvonka cez smartfón, až kým je možné jednoduché nastúpenie a vystúpenie. Vozidlo možno pritom zaparkovať do pozdĺžnych a priečnych medzier na zaparkovanie smerom dopredu alebo cúvaním. Vyparkovanie z priečnych medzier je taktiež možné, napríklad ak bol prístup do vozidla zablokovaný iným zaparkovaným vozidlom. V režime Explore možno vozidlom manévrovať až pätnásť metrov dopredu alebo dozadu v priamom smere, popri rozpoznaných prekážkach. V prípade úzkych priestorov môže vozidlo po potvrdení zo strany vodiča priklopiť zrkadlá a prejsť tak o niečo bližšie popri rozpoznanej prekážke (napríklad úzky vjazd do garáže).

Mercedes-Benz ako priekopník automobilovej bezpečnosti vykonáva taký intenzívny výskum v tejto oblasti, ako žiadna iná automobilová značka. Dr. Michael Hafner pripomenul: „Programovanie softvéru asistenčných funkcií si od samého začiatku robíme sami. Preto dokážeme veľmi rýchlo realizovať nové nápady.“

Daimler (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov